Zariadenia sociálnych služieb

Bežná prax potvrdzuje nedostatok zdravotníckeho personálu v domovoch sociálnych služieb pre seniorov a domovoch so zvláštnym režimom, kde je väčšina užívateľov s chronickým ochorením. Tento stav sa bude v budúcnosti ďalej prehlbovať. Prítomnosť lekára na týchto pracoviskách nie je dostupná celých 24 hodín 7 dní v týždni a ošetrujúci personál nemáva vždy možnosť konzultácie zhoršeného stavu pacientov s lekárom.

Domovy pre seniorov sú veľmi vhodným segmentom pre uplatnenie telemedicínskych riešení. Vzdialený monitoring umožňuje lekárovi kedykoľvek nahliadať do elektronickej karty pacienta, kde sú graficky a numericky zaznačené hodnoty nameraných fyziologických funkcií vrátane možného záznamu EKG. Lekár tak môže s personálom zariadenia pružne reagovať na vzniknuté zdravotné komplikácie vzdialene monitorovaných pacientov.

Výhodou je rýchly prístup k informáciám, možnosť zdieľania získaných hodnôt i s inými odbornými lekármi, v prípade akútneho zákroku môžu byť informácie o pacientovi poskytnuté i záchrannej službe.

Históriu meraní a záznamov je možné generovať do prehľadných reportov a elektronicky ukladať do zdravotnej dokumentácie pacienta. K meraniu v rámci vzdialeného monitoringu bude obsluhujúci personál používať prístroje, ktoré obdrží od Národného dohľadového centra.

Prečo Národné dohľadové centrum?

  • Riešenie nedostatku lekárov a zdravotníckeho personálu
  • Zvýšenie rozsahu poskytovanej starostlivosti
  • Zníženie časových a personálnych nárokov na dopravu klienta do zdravotníckeho zariadenia
  • Úspora času lekára pri pravidelných prehliadkach
  • Zvýšenie odborného renomé zariadenia

Kontaktujte nás

Telefonický kontakt na infolinku dostupnú po - pia 8:00 - 16:00